Skip to content

Zichtbaar in werk

Posted in Nieuws

Slechts 1/3 van alle mensen met een visuele beperking in Nederland heeft werk. Terwijl 2/3 van de gehele beroepsbevolking werkt. Naar schatting zou nog eens 1/3 van alle blinden en slechtzienden prima kunnen participeren in het reguliere arbeidsproces.

 

Diverse mogelijkheden

Er zijn net zoveel blinden en slechtzienden met een afgeronde VMBO, MBO of HBO+ opleiding als de rest van de Nederlandse bevolking. Waarom hebben nu dan zoveel visueel beperkten (nog) geen baan?

  • Arbeidsbemiddelaars, waaronder gemeenten, kennen deze groep werkzoekenden vaak niet. Bovendien hebben zij amper ervaring in het begeleiden naar werk bij geschikte werkgevers.
  • Potentiële werkgevers zijn zich nog vaak niet bewust van de vele beschikbare hulpmiddelen. Of hebben geen weet van de potentie van blinden en slechtzienden.
  • Starters op de arbeidsmarkt met een visuele beperking lopen bij sollicitaties al vaak tegen teleurstellingen aan.

Er zijn meer mogelijkheden dan u denkt. Wij maken ze zichtbaar.

Bundelen van kennis en expertise

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor re-integratie naar werk van blinden en slechtzienden. Voor het begeleiden van deze groep is specifieke kennis en ervaring nodig. Gemeenten beschikken hier nog nauwelijks over; blijkt uit onderzoek van Regioplan. Expertise-organisaties Bartiméus en Visio hebben hun krachten gebundeld onder de naam ‘Zichtbaar in werk’. In samenspraak met gemeenten, VNG, UWV, SBCM en de Oogvereniging werken zij aan het beter toegankelijk maken van kennis en ervaringen.

Zichtbaar in werk

De pilot ‘Zichtbaar in werk’ is een opdracht van het ministerie van SZW. In een succesvolle business case is het maatschappelijk voordeel aangetoond van werkende blinden en slechtzienden. Opdracht is een landelijk Expertisecentrum Arbeid voor blinden en slechtzienden in te richten. Hieraan werken drie arbeidsmarktregio’s mee: Amsterdam, Noordoost Brabant en Stedendriehoek/Noord Veluwe. Binnenkort sluiten nog drie regio’s aan.

Landelijk Expertisecentrum Arbeid voor blinden en slechtzienden

We werken aan invulling van een landelijk Expertisecentrum Arbeid voor blinden en slechtzienden door:

  • Het Team Inclusief: compact team van professionals die functioneert als aanjager, inhoudelijk expert en procesregisseur, aanvullend op de regionale werkbedrijven.
  • Landelijke projectleider: stuurt het Inclusief Team aan, verankert de re-integratiemethodieken verspreidt en borgt opgedane kennis.
  • Online kennisportaal: professionals, werkgevers en/of jongeren vinden hier kennis, tips en ervaringen over werken met een visuele handicap;
  • Publiciteitscampagne: hiermee wordt bij professionals, jongeren en potentiële werkgevers bewustzijn vergroot van de mogelijkheden en kansen bij werken met een visuele beperking.

Jongeren tussen 18 en ca. 30 jaar

Met Zichtbaar in werk richten we ons in de drie arbeidsmarktregio’s primair tot jongeren van 18 tot ca. 30 jaar met een visuele beperking en startkwalificatie, op zoek naar een (duurzame) baan. Eind 2018 hopen we 20 jongeren blijvend aan werk te hebben geholpen. Kennis en ervaringen zijn dan ook beschikbaar voor andere arbeidsmarktregio’s. Iedere jongere krijgt een vast aanspreekpunt. Het Team Inclusief werkt intensief samen met professionals binnen de betrokken regio’s. Ook werkgeversservicepunten zijn betrokken.

Uitdaging is het matchen van vacatures met visueel beperkte jongeren. Met speciale checklists zijn vacatures te scannen op geschiktheid. Het Team Inclusief kijkt desgewenst mee wat verder nodig is. De grootste uitdaging: vinden van kandidaten. Zij wonen meestal nog thuis en zijn niet bekend bij de gemeenten. Om kandidaten in beeld te krijgen, hebben we hulp nodig van professionals. Zij zijn vaak de eerste schakel tussen een kandidaat en duurzame baan.

 

De pilot loopt tot eind 2018 en wordt gefinancierd door het ministerie van SZW, Bartiméus, Instituut Gak en SBCM.

 

Meer weten of in actie komen?

Wilt u meer weten over het project? Aangehaakt zijn? Kent u jongeren die met de juiste informatie, hulpmiddelen en begeleiding kansrijk zijn voor een baan in het reguliere arbeidsproces? Neem contact op met: 

Het Team Inclusief

Zij brengen u graag in contact met de juiste persoon. Of helpen u aan de juiste kennis en informatie.

Landelijke projectleider Zichtbaar in Werk

Annelies Lichtenberg bespreekt graag met u de mogelijkheden om aan te haken bij deze pilot.