Skip to content

PERSBERICHT: kansen voor werken met een visuele beperking blijven onbenut

Posted in Nieuws, and Uitgelicht

Op 29 oktober 2019 biedt Jopie Nooren (Raad van Bestuur Bartiméus) de eindrapportage Zichtbaar in werk aan, aan Staatssecretaris Tamara van Ark.

Aandacht voor deze groep is hard nodig: van de mensen in de beroepsbevolking die slechtziend of blind zijn in Nederland heeft slechts een derde werk, terwijl twee derde van de totale beroepsbevolking werkt. Dat moet echt anders en daar zijn volop kansen voor.

BELANGRIJKSTE CONCLUSIES en AANBEVELINGEN

 In de pilot in de arbeidsmarktregio’s zijn ervaringen opgedaan waaruit blijkt:

  • Werkgevers zien kansen voor jongeren en willen ondersteuning daarbij.

Werkgevers zien kansen voor mensen die blind of slechtziend zijn in reguliere functies. Ze willen hulp bij het geschikt maken van het werk, de mogelijke belasting en belastbaarheid, info over de werkplekaanpassingen, de werkplekbegeleiding, werkvoorzieningen, de regelgeving en goede voorbeelden.

  • Gespecialiseerde ondersteuning op maat noodzakelijk.

Bemiddeling van jongeren die slechtziend of blind zijn naar werk vraagt om specifieke kennis van de beperking. De huidige ondersteuning vanuit de arbeidsmarktregio’s sluit niet aan op wat jongeren nodig hebben om aan het werk te komen en te blijven.

  • Begeleiders naar werk verlangen naar één centraal servicepunt.

Bemiddelaars en klantmanagers vinden werkzoekenden met een visuele beperking een te kleine groep die te veel expertise vraagt en waarbij de voorzieningen te duur zijn om hun begeleiding (volledig) zelf uit te voeren binnen eigen gemeente/regio. Er ontstaat versnippering van expertise terwijl juist nu een bundeling van expertise nodig is. Professionals vragen om een één servicepunt waar alle info en advies, onderzoek en begeleiding naar werken met een visuele beperking beschikbaar is.

  • Gezien en gekend door de gemeente.

Het aantal jongeren en jongvolwassenen dat slechtziend of blind is, is klein – zo’n 240 schoolverlaters per jaar – en versnipperd over alle gemeenten. Ze volgen veelal regulier onderwijs met ambulante onderwijsondersteuning uit de visuele sector. Ze zijn nauwelijks bekend bij gemeenten en er is geen registratie op blind- of slechtziendheid. De jongeren weten vaak niet waar ze moeten zijn en wat ze kunnen verwachten.

HOE MAKEN WE HET VERSCHIL VOOR DEZE JONGEREN ZODAT ER MEER MENSEN MET EEN VISUELE BERPERKING AAN WERK KOMEN EN BLIJVEN?

Deze aanbevelingen gelden niet alleen voor jongeren, maar voor alle mensen die werken met een visuele beperking.

We hebben de volgende drie aanbevelingen:

  1. Beter zicht op mensen met een visuele beperking zonder baan.
  • Vergroot de bekendheid van mogelijkheden van werken met een visuele beperking onder klantmanagers/bemiddelaars, mensen met een visuele beperking en werkgevers.
  • Stel per regio een ambassadeur voor werkzoekenden en voor collega-begeleiders en werkgevers aan met kennis en expertise op het gebied van het leven met een visuele beperking. Deze ambassadeurs beschikken over de basisinformatie over werken met een visuele beperking en zijn het gezicht naar buiten.
  • Informeer jongeren, hun ouders en begeleiders al op school over de werkmogelijkheden. Jongeren krijgen handvatten waarbij hun talenten zichtbaar zijn en helder is welke ondersteuning ze nodig hebben om duurzaam aan werk te komen en te blijven.
  1. Vereenvoudig en professionaliseer de toegang tot de voorzieningen.

Er zijn voorzieningen en bruikbare technologische ontwikkelingen die onmisbaar zijn voor mensen met een visuele beperking die willen werken. Mensen met een visuele beperking maar ook werkgevers hebben behoefte aan een centraal punt van waaruit de hulpmiddelen op maat en snel beschikbaar kunnen worden gesteld.

  1. Kom tot één servicepunt voor werken met een visuele beperking.

Er is behoefte aan bundeling van informatie, kennis, advies en ondersteuning voor werken met een visuele beperking in één steunpunt. Hierbij worden digitale middelen (portal www.zichtbaarinwerk.nl) ingezet, maar ook telefonische en persoonlijke expertise is beschikbaar.

Over Project Zichtbaar in werk:

De afgelopen kleine drie jaar werkten vertegenwoordigers uit vier arbeidsmarktregio’s en landelijke experts samen aan de begeleiding naar werk van jonge mensen die blind of slechtziend zijn. In dit project Zichtbaar in Werk is een aanpak of werkwijze ontwikkeld die in alle arbeidsmarktregio’s gebruikt kan worden. Daarnaast is er ook een kennisportaal www.zichtbaarinwerk.nl opgezet. Een website waarop uitgebreide informatie voor de jonge werkzoekenden, werkgevers en bemiddelaars naar werk overzichtelijk verzameld is. Het project is financieel ondersteund door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, SBCM, Instituut Gak en Bartiméus.

Voor meer informatie verwijzen we u naar het uitgebreide rapport dat u kunt vinden op de website: www.zichtbaarinwerk.nl

Voor meer informatie kun u contact opnemen met Projectleider Annelies Lichtenberg op 06- 53895865.

Bijlagen:

Publieksversie Zichtbaar in Werk

Eindrapportage Zichtbaar in Werk